Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej ORLEN

 

Nasza wizja

Grupa Kapitałowa ORLEN funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Nasz cel

Zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy Kapitałowej ORLEN gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej ORLEN.

Nasze zobowiązania

  • W ramach naszych codziennych obowiązków działamy zgodnie z wartościami i standardami postępowania Grupy Kapitałowej ORLEN
  • Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych
  • Aktywnie budujemy i weryfikujemy świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród naszych pracowników i kontrahentów
  • Przedstawiciele kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej ORLEN są zobligowani do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych i zgodności z obowiązującymi regulacjami
  • Unikamy przypadków konfliktu interesów, które mogą podważać naszą uczciwość i wiarygodność
  • Stosujemy się do regulacji wewnętrznych Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie wydatków i upominków
  • Odpowiedzialnie i świadomie identyfikujemy i zarządzamy ryzykiem nadużyć i zagrożeń korupcyjnych
  • Zgłaszamy i wyjaśniamy przypadki naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz niezwłocznie podejmujemy odpowiednie działania dyscyplinujące i naprawcze
  • Przestrzegamy zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich miejscach prowadzenia naszego biznesu

Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej ORLEN została wprowadzona zarządzeniem Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. z 14 listopada 2018 roku.

 
 

Marki Grupy ORLEN