Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy tworzyw sztucznych
​Badany parametr ​Metoda badania
Gęstość tworzyw nieporowatych metodą piknometru gazowego  PN-EN ISO 1183-3
Gęstość pozorna tworzyw porowatych PN-EN ISO 845; Metoda własna ( z wykorzystaniem wagi z przystawką do gęstości pozornej)
Gęstość nasypowa PN-ISO 60
Sypkość PN-EN ISO 6186 Metoda A
Stabilność termiczna;wytrzymałość cieplna PN-C-89265-4:1998 PN-91/C-89291/14 DIN 53381-1; Metoda własna ( PN-EN ISO 305); PN-EN 60811-405
Absorpcja wody PN-EN ISO 62
Oznaczenie migracji plastyfikatora PN-EN ISO 177
Twardość metodą Shore’a A i D PN-ISO 868
Własności mechaniczne przy statycznym rozciąganiu tworzyw płyt, folii, rur PN-ISO 37,  PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 527- 3       
Wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 178
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN ISO 604
Odporność na ścieranie PN ISO 4649
Udarność metodą Charpy`ego PN-EN ISO 179-1
Oznaczanie wytrzymałościa rozciąganie udarowego  PN-EN ISO 8256 Met.A   
Odporność na nacisk w podwyższonej temperaturze PN-C-89265-4:1998
Odporność na pękanie w niskich temperaturach PN-C-89055:1986
Odporność rynien, rur na uderzenie PN-EN 607 zał.B
Odporność na uderzenie spadającego ciężarka PN-EN 477  
Odporność na działanie temperatury +150 st. C PN EN 478
​Oznaczanie odporności tworzyw na uderzenie ciałem twardym ​PN-EN 13245-1
Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania PN-EN 580
Skurcz termiczny PN-EN 479 PN-EN ISO 2505; PN-EN 743; PN-EN 607 zał.C
Temperatura mięknienia wg Vicata PN-EN ISO 306; PN-EN ISO 2507-2       
Temperatura ugięcia tworzyw (HDT) PN-EN ISO 75-2 PN-EN ISO 75-3​
Temperatura topnienia PN-EN ISO  11357-3
Stopień zżelowania, temperatura rozkładu poroforów Metoda własna (DSC)
Zapalność metodą wskaźnika tlenowego PN-ISO 4589-2
Palność tworzyw wg UL 94 PN-EN 60695-11-10 
PN-EN 60695-11-20
PN-EN ISO 9773:2003
ISO 9772:2012
Zapalność tworzyw w postaci beleczek PN/82/C-89023
Rezystywność skrośna ciał stałych   PN-EN 62631-3-1  
​Przenikalność eletryczna,współczynnik strat dialektrycznych ciałstałych  

PN-EN 62631-1

Rezystywność, przenikalność elektryczna względna, współczynnik strat dielektrycznych  dla cieczy elektroizolacyjnych PN-EN 60247
Odporność na gorące wilgotne powietrze PN-C-89265-4:1998
​Starzenie tworzyw w ksenoteście metoda A, B ​PN-EN  ISO 4892-2 
Barwa tworzyw, kredy, stabilizatorów, PVC w układzie CIELab L* a* b*,C*,h*; w układzie Hunter L, a, b; białości i stopnia zażółcenia Metoda własna
Określenia odporności wybarwień wg skali szarej PN-EN 20105-A02 PN-EN 20105-A03
Odporność  tworzyw na działanie paliw płynnych i olejów   (zmiana wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu) PN-C-89265-4:1998
Odporność na strzenie cieplne (zmiana wytrzymałości na rozciąganie  wydłużanie przy zerwaniu, ubytek masy)  PN-C-89265-4:1998
Masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia PN-EN ISO 1133-1
PN-EN ISO 1133-2
ASTM D3364-99

Wytłaczanie wężyków, wstążek z wydrukiem parametrów wytłaczania Metoda własna  (warunki wytłaczania ustalane z klientem)
Poziom zanieczyszczeń na folii, wyprasce, wytłoczce Metoda własna (warunki  wyłaczania ustalane z klientem) 
Czas żelowania, stabilność termiczna dynamiczna, czas rozkładu stopu, czas schnięcia PVC (chłonność plastyfikatora) Metoda własna na podstawie metody BRABENDERA
Oznaczanie ilości przezroczystych punktów tzw.  rybich oczek PN-88/C-89291/08
Badanie kształtowników do produkcji okien i drzwi PN-EN 12608
​Zanieczyszczenia mechanicznych i obce cząstki w PVC ​PN-EN ISO 1265​
Badanie rynien i elementów wyposażenia PN-EN 607
Liczba K/lepkość zredukowana PVC PN-EN ISO 1628-2
Zawartość resztkowego chlorku winylu w PVC i tworzywachi PN-EN ISO 6401
Analiza sitowa PVC z zastosowaniem przesiewacza ze strumieniem powietrza PN-EN ISO 4610
Oznaczanie substancji lotnych (łącznie z wodą) PN-EN ISO 1269
Chłonność plastyfikatora przez PVC w temp. pokojowej PN-EN ISO 4608
​Oznaczenie grubości folii ​PN-EN 4593
​Oznaczanie właściwości worków PE ( jakość nadruku, perforacja,sprawdzenie połączenia zgrzewanego) ​PN-O-79793:1996
​Oznaczanie wymiarów worków foliowych (długość, szerokość, szerokość zakładki) ​PN-EN 26591-2
​Przygotowanie kształtek ​PN-EN ISO : 293; PN-EN ISO : 2898-2; PN-EN ISO: 21306-2 ; PN-EN 2818
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN