Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Prowadzenie badań chemicznych szkodliwości zawodowych w tym rakotwórczych i mutagennych , zapylenia oraz czynników fizycznych
Badany parametr
Metoda badania
Pobieranie próbek powietrza
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
PN-EN 689:2002
Oznaczanie WWA na stanowiskach pracy metodą chromatografii cieczowej
PN-Z-04240-5:2006
Oznaczanie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-Z-04323:2004
Oznaczanie benzyny ekstrakcyjnej na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-81/Z-04134.02
Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-84/Z-04014.02
Oznaczanie glikolu etylenowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-88/Z-04203.02
Oznaczanie NN-dimetyloformamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-89/Z-04209.02
Oznaczanie chloroetenu, 1,2-dichloroetanu, tetrachloroetenu, chloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metoda badawcza nr 159
Oznaczanie epoksyetanu (tlenku etylenu) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-Z-04300:2002
Oznaczanie węglowodorów C3-C4 (propan, butan, izobutan) na stanowiskach pracy metodą chromatograficzną z izolacyjnym pobieraniem próbek powietrza.
Metoda badawcza nr 045
Oznaczanie acetonu, butanonu-2-onu (metyloketonu), butanu, etylobenzenu, benzenu, heksanu, cykloheksanu, metylocykloheksanu, heptanu, ksylenu, kumenu, oktanu, toluenu, etanolu, izopentanu, pentanu, eteru tert-butylometylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metoda badawcza nr 031
Oznaczanie metanolu na stanowiskach pracy metodą chromatograficzną z zatężaniem próbki na węglu aktywnym
Metoda badawcza nr 044
Oznaczanie tetrachlorku węgla na stanowiskach pracy  metodą chromatografii gazowej
PN-77/Z-04074/02
Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-Z-04015-12:1996+Ap1:2001
Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-Z-04015-13:1996
Oznaczanie ozonu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-Z-04007-2:1994
Oznaczanie tlenku i ditlenku azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-Z-04009.11:2008
Oznaczanie disiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-85/Z-04015.10
Oznaczanie związków chromu (VI) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-87/Z-04126/02
Oznaczanie chloru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-75/Z-04037/03
Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-71/Z-04041
Oznaczanie fenolu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-70/Z-04044
Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-76/Z-04045.02
Oznaczanie 2-furaldehydu (furfurolu) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-71/Z-04058
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-82/Z-04093.03
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-Z-04450:2014-08
Oznaczanie kwasu azotowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-74/Z-04009.07
Oznaczanie zawartości kwasu siarkowego i trójtlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
PN-91/Z-04056.02
Oznaczanie olejów mineralnych (mgła) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
PN-Z-04108-06:2006
Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-85/Z-04148.02
Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą ASA
PN-Z-04435:2011
Oznaczanie wodorotlenku potasu na stanowiskach pracy metodą ASA​
PN-Z-04436:2011
Oznaczanie tlenków żelaza na stanowiskach pracy metodą ASA
PN-Z-04469:2015-10
Oznaczanie manganu na stanowiskach pracy metodą ASA
PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12
Oznaczanie niklu na stanowiskach pracy metodą ASA
PN-Z-04124.05:2006
Oznaczanie chromu na stanowiskach pracy metodą ASA
PN-Z-04434:2011
Oznaczanie ołowiu na stanowiskach pracy metodą ASA
PN-Z-04487:2017-10
Oznaczanie kobaltu na stanowiskach pracy metodą ASA
PN-Z-04291:2003
Oznaczanie pyłu - frakcja wdychalna na stanowiskach pracy metodą filtracyjno - wagową
PN-91/Z-04030.05
Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla na stanowiskach pracy
PN-ISO 8760:1993
Oznaczanie ditlenku węgla na stanowiskach pracy
PN-78/Z-08002/05
​​Oznaczanie krystalicznej krzemionki – kwarc, krystobalit na stanowiskach pracy metodą spektrometrii w podczerwieni. PiMOŚP nr 4 (74) s.117-130 
Pomiary parametrów hałasu na stanowiskach pracy - ocena narażenia pracowników
Równoważny poziomu dźwięku A - Lp,A [dBA]
 Maksymalny poziomu dźwięku A - Lp,A max [dBA]
Szczytowy poziomu dźwięku C - Lp,C peak [dBC]
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-o godz. dobowego wymiaru czasu pracy - LEX,8h [dBA]
lub do tygodnia pracy (z obliczeń)
PN-ISO 9612:2011
PN-N-01307:1994
Drgania mechaniczne o działaniu ogólnym i miejscowym - wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy
PN-EN 14253+A1:2011
PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach i równomierności oświetlenia
Metoda badawcza nr 032
Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na zewnątrz
Metoda badawcza nr 032
Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego awaryjnego
PN-EN 1838:2013-11
Środowiska termiczne umiarkowane - określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego
PN-EN ISO 7730:2006+Ap1:2014
Środowiska gorące – z określeniem wskaźnika WBGT
PN-EN 7243:2018-01
Pomiary pól elektrycznych i magnetycznych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
PN-T-06580-3:2002
Metoda badawcza nr 046
Ocena ergonomii stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1.12.1998r., Dz.U. nr 148, opracowanie CIOP–Warszawa 1999 „Komputerowe stanowisko pracy – aspekty zdrowotne i ergonomiczne”
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN