Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy wód
Badany parametr
Metoda badania
Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna
PN-ISO 7150-1
Zawartość azotu ogólnego. Metoda obliczeniowa
Metoda badawcza własna 047
Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym Metoda badawcza własna 125​
Oznaczanie azotynów metodą absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej
PN-EN 26777
Badanie i oznaczanie barwy PN-EN ISO 7887
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) PN-EN 1899
Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego. Metoda miareczkowa z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą
 
PN-EN-ISO 7393-1
Oznaczanie chlorków - metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra)
 
PN-ISO 9297
Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
 
PN-ISO 15705
Oznaczanie indeksu fenolowego - metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji
 
PN-ISO 6439
Oznaczanie fosforu metodą spektrometryczną z molibdenianem amonowym
PN-EN ISO 6878
Oznaczanie azotu Kjeldahla. Metoda po mineralizacji z selenem PN-EN 25663
Oznaczanie mętności PN-EN ISO 7027 -1
Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 uS/cm i powyżej metodą elektrometryczną
 
PN-EN ISO 10523
Oznaczanie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym metodą wagową Metoda badawcza 115
Oznaczanie siarczanów (VI) - metoda wagowa z chlorkiem baru PN-ISO 9280
Oznaczanie zawartości siarczków w wodach i ściekach Metoda badawcza własna 043
Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
 
Metoda badawcza własna 124
Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą jodometryczną PN-EN 25813, PN-ISO 5813
Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA PN-ISO 6059
Oznaczanie zawartości wapnia - metoda miareczkowa z EDTA
PN-ISO 6058
Twardość niewęglanowa i węglanowa oraz zawartość wodorowęglanów metodą obliczeniową
 
Metoda badawcza własna 059
Oznaczanie indeksu nadmanganianowego PN-EN ISO 8467
Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny PN-EN ISO 9963-1
Oznanie zawartości zawiesin metodą z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
 
PN-EN 872
Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną PN-ISO 6332
Oznaczanie chromu sześciowartościowego (Cr6+) i trójwartościowego (Cr3+)
PN-77/C-04604/08
​Oznaczanie jonu siarczkowego Metoda badawcza 179
Stężenie fluorków PN-78/C-04588.03​
Oznaczenie chromu sześciowartościowego (Cr6+) PN-EN ISO 18412
​Oznaczenie benzenu i jego pochodnych PN-ISO 11423-1:2002​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN