Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy ropy naftowej
Badany parametr
Metoda badania
Gęstość w temp. 15° C
ASTM D 5002
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185 
Skład frakcyjny PN-EN ISO 3405
ASTM D 86
Zawartość wody ASTM D 4006
PN-EN ISO 9029
ASTM D 4377
Zawartość siarki
PN-EN ISO 8754
ASTM D 4294
Zawartość zanieczyszczeń PN-EN ISO 3735
ASTM D 473
Zawartość soli (chlorki) ASTM D 3230
Oznaczenie parafiny PN-90/C-04105
Oznaczanie pozostałości po koksowaniu metodą Conradsona PN-85/C-04075
Prężność par PN-EN 13016-1
Zawartość chlorków UOP 779
ASTM 4929
Zawartość siarkowodoru i siarki merkaptanowej UOP 163
ASTM D 3227
Temperatura płynięcia ASTM D 97
PN-ISO 3016
Lepkość kinematyczna w temperaturze 50°C
PN-EN ISO 3104
ASTM D 445
Temperatura zapłonu ASTM D 56
​Oznaczenie wanadu, niklu i żelaza ​ASTM D 5708
​Oznaczenie liczby kwasowej  ​ASTM D 8045​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN