Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Lean Management

16-10-2019  Aktualności

ORLEN Laboratorium S.A. od grudnia 2017 roku realizuje Projekt Lean Management. Prace wdrożeniowe zostały zapoczątkowane w 2018 roku w grupie pilotażowej obejmującej 12 pracowni laboratoryjnych na terenie Płocka  i Włocławka w ramach zrównoważonej polityki ukierunkowanej na wzrost innowacyjności w obszarze usług laboratoryjnych.
 
W kolejnych miesiącach w wyniku kontynuacji wdrożenia autonomicznej fazy Projektu, zasady 5S zaimplementowano w pozostałych 15 komórkach organizacyjnych zlokalizowanych na terenie kraju. Proces wdrożeniowy rozpoczęto od standaryzacji stanowisk pracy metodą 5S.
- W ramach 1 filaru 5S - selekcji, w pierwszej kolejności usunęliśmy niepotrzebne przedmioty, uwalniając  w ten sposób przestrzeń na stanowiskach i umożliwiając poprawę ergonomii i komfortu pracy – komentuje Edyta Lewandowska – Burczak, Kierownik Projektu.
 
Następnie, w drugim etapie (systematyka) przypisano materiałom i wyposażeniu laboratoryjnemu odpowiednie miejsca zgodnie z częstotliwością ich użytkowania, optymalizując jednocześnie ich ilość na stanowiskach, jak również ograniczając w wielu miejscach nieefektywność wynikającą z nadmiernego transportu i ruchu pracowników. Ważny okazał się również filar 3 – sprzątanie, dzięki któremu uporządkowano obszary uzyskując przejrzystość i pełną wizualizację miejsc pracy. Klamrą spinającą wdrożenie 5S było zastosowanie czwartego filaru - standaryzacji, w celu zabezpieczenia zasad wypracowanych przy realizacji wcześniejszych trzech etapów oraz zapewnienia ich powtarzalności.
 
Pracuj mądrzej, nie ciężej
Wszystkim zaangażowanym pracownikom przyświecała jedna, wspólna zasada, co przyczyniło się do wdrożenia ciekawych rozwiązań, eliminujących  wiele marnotrawstwa w  procesach laboratoryjnych np.: dodatkowe przetwarzanie wyników badań, nadperacyjność przejawiającą się w wielokrotnym powtarzaniu analiz, czy też relokację urządzeń na stanowiskach pracy, co ograniczyło czas związany ze zbędnym transportem i ruchem pracowników.
Efekty jakie osiągnęła spółka dzięki wdrożeniu metody 5S to optymalizacja czasu pracowników – ok. 7133 h/rok, optymalizacja ruchu pracowników – ok. 4341 km/rok oraz optymalizacja drogi (transportu) – ok. 1050 km/rok.
Przed spółką kluczowe wyzwanie, istotne z perspektywy sprawnego funkcjonowania i  utrzymania wypracowanych standardów 5S tj. utrzymanie samodyscypliny – 5 filaru systemu 5S. Wyrobienie nawyku ścisłego przestrzegania zasad wdrożonych we wcześniejszych etapach, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, gwarantuje długofalowe i sprawne funkcjonowanie systemu 5S i wypracowywanie kolejnych korzyści dla spółki.
- Bez standaryzacji i determinacji w samodoskonaleniu nie uda się zapewnić efektywności i skuteczności działań związanych z wdrażaniem 5S. Jednak najistotniejszym czynnikiem gwarantującym sukces wdrażanych usprawnień jest czynnik ludzki - kreatywność i zaangażowanie jednostki oraz pomysły wypływające bezpośrednio z miejsc realizacji procesów (GEMBA), czyli z potrzeb pracowników, w pełni przez nich akceptowalnych – podsumowuje działania Piotr Szpakowicz, członek Zarządu Spółki.
 
Dobra komunikacja to klucz do sukcesu.
Realizacja Projektu LM w ORLEN Laboratorium spowodowała poprawę współpracy wewnętrznej oraz komunikacji, jak również przyczyniła się do budowy otwartych postaw pracowniczych w zakresie wzajemnej wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami. Dzięki zaangażowaniu załogi wypracowano ponad 120 usprawnień na stanowiskach pracy, które wspierają pracowników w wykonywaniu codziennych obowiązków.
 
W związku z zakończeniem wdrażania pierwszego etapu, podjęto decyzję o kontynuacji Projektu LM poprzez wdrożenie kolejnych narzędzi, bardziej ukierunkowanych na zmianę kultury organizacyjnej, komunikację oraz zaangażowane przywództwo. - Zgodnie ze strategią rozwoju spółki, LM doskonale wpisuje się w jej realizację, w szczególności w dziedzinie usprawnień i optymalizacji procesów. Z tego względu Zarząd spółki podjął decyzję w zakresie uruchomienia w czerwcu 2019 roku II etapu Projektu - Shop Floor Management oraz Lean Leadership. W kulturze Lean nie koncentrujemy uwagi wyłącznie na standaryzacji stanowisk pracy, ale przede wszystkim rozwijamy kulturę ciągłego doskonalenia oraz wiedzę i  umiejętności dotyczące codziennego zarządzania poprzez stosowanie wskaźników efektywności oraz ich skuteczne i bieżące monitorowane za pomocą ciekawych narzędzi wizualizacji - ocenił Marek Witkowski, prezes spółki.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN