Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Audit recertyfikacyjny PCA w ORLEN Laboratorium

05-12-2011  Aktualności

Posiadany przez ORLEN Laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AB 484 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w 2004 r. jest potwierdzeniem, iż Spółka spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i posiada kompetencje techniczne w zakresie badawczym objętym Zakresem Akredytacji.
 
Akredytacja ważna jest przez 4 kolejne lata, a raz w roku funkcjonujący w Spółce system zarządzania wraz
z wybraną działalnością badawczą oceniany jest w formie „auditu w nadzorze” przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji.
 
Przypadający w dn. 5 – 13 grudnia 2011 r. audit reakredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji miał na celu przede wszystkim uzyskanie pozytywnej oceny i rekomendacji auditorów oceniających w kontekście przedłużenia akredytacji na kolejny cykl akredytacji, ocenę kompetencji laboratoriów Spółki do wykonywania badań objętych Zakresem Akredytacji AB-484, wnioskowanych do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu akredytacji w odniesieniu do aktualnych wymagań akredytacyjnych, ocenę skuteczności realizacji działań podjętych w wyniku poprzedniego auditu, oraz ocenę wywiązywania się Spółki ze zobowiązań Kontraktu AB 484 zawartego z PCA.
 
Spotkanie otwierające odbyło się w dn. 5 grudnia w Centrali Spółki. Oceną przeprowadzaną przez 7 auditorów – auditor wiodący i 6 auditorów technicznych - objęte zostały Laboratoria w Płocku, z wyjątkiem Laboratorium Wód Energetycznych, Regionalne Laboratoria we Włocławku, Jedliczu, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Dział Logistyki i Centrala Spółki w Płocku.
Spotkanie zamykające odbyło się 13 grudnia w Regionalnym Laboratorium w Warszawie.
 
W wyniku oceny, pozytywnie oceniono kompetencje techniczne w zakresie akredytowanym oraz zgłoszonym do rozszerzenia i uaktualnienia, jak również potwierdzono zgodność funkcjonującego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Spółka uzyskała rekomendację w sprawie przedłużenia akredytacji o kolejne 4 lata tj. do 2016 r., co zostanie formalnie potwierdzone po zakończeniu procesu przedłużenia akredytacji AB-484 w Polskim Centrum Akredytacji w terminie do kwietnia 2012 r.
 
Prezes Zarządu, Józef Więckowski podziękował auditorom oraz pracownikom za zaangażowanie
w organizację i przebieg auditu oraz wkład i pracę na rzecz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania
w Spółce, podkreślając jednocześnie jak dużą rolę w prowadzonej przez Spółkę działalności odgrywa akredytacja
i jej sukcesywny rozwój.
 
Główny zakres o który rozszerzono działalność akredytowaną obejmuje: 3 nowe metody własne
w zakresie badania kwasu tereftalowego w Regionalnym Laboratorium we Włocławku, oraz parametry w zakresie badania wód i ścieków, asfaltów, FAME i bioetanolu; ogółem 12 metod badawczych. Obecny Zakres Akredytacji AB-484 (wydanie 14 z dnia 21 lipca 2011 r.) liczy 289 metod badań i pobierania próbek. Po zakończeniu procesu przedłużenia akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji, z uwzględnieniem zakresu zgłoszonych zmian przez Spółkę, Zakres Akredytacji AB-484 będzie obejmował 294 metody badań i pobierania próbek.
 
Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji laboratoriów do wykonywania określonych działań. Służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i działalności Spółki; jest również obiektywnym dowodem na to, że Spółka działa zgodnie z najlepszą praktyką, posiada potwierdzone kompetencje techniczne i sprawnie funkcjonujący system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN