Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy tworzyw sztucznych
​Badany parametr ​Metoda badania
Gęstość tworzyw nieporowatych PN-EN ISO 1183-3
Gęstość tworzyw porowatych PN-EN ISO 845
Gęstość nasypowa PN-ISO 60
Sypkość PN-EN ISO 6186
Stabilność termiczna PN-C-89265-4:1998 PN-91/C-89291/14 DIN 53381-1 PN-EN ISO 305
Absorpcja wody PN-EN ISO 62
Oznaczenie migracji plastyfikatora PN-EN ISO 177
Twardość metodą Shore’a PN-ISO 868
Własności mechaniczne przy statycznym rozciąganiu PN-ISO 37 PN-EN ISO 527-1 PN-EN ISO 6259-1
Wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 178
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN ISO 604
Odporność na ścieranie PN ISO 4649
Udarność metodą Charpy`ego PN-EN ISO 179-1
Oznaczanie zmian wymiarów liniowych PN-EN ISO 11501
Odporność na nacisk PN-C-89265-4:1998
Odporność na pękanie w niskich temperaturach PN-C-89055:1986
Odporność na uderzenie PN-EN 607 zał.B
Odporność na uderzenie spadającego ciężarka PN-EN 477 PN-EN 744
Odporność na działanie temperatury 1500C PN EN 478
Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania PN-EN 580
Skurcz termiczny PN-EN 479 PN-EN ISO 2505
Temperatura mięknienia wg Vicata PN-EN ISO 306 PN-EN 727
Temperatura ugięcia PN-EN ISO 75-2 PN-EN ISO 75-3
Temperatura topnienia PN-92/C-89425
Stopień zżelowania, temperatura rozkładu poroforów Metoda własna (DSC)
Zapalność metodą wskaźnika tlenowego PN-ISO 4589-2
Palność wg UL 94 PN-EN 60695-11-10
Zapalność PN/82/C-89023
Rezystywność skrośna, przenikalność elektryczna, współczynnik strat dielektrycznych stałych materiałów elektroizolacyjnych   PN-EN 62631-1  
Rezystywność, przenikalność elektryczna względna, współczynnik strat dielektrycznych (tg δ) dla cieczy elektroizolacyjnych PN-EN 60247
Wytrzymałość elektryczna doraźna PN-EN 60243
Odporność na gorące wilgotne powietrze PN-C-89265-4:1998
Odporność na promienie słoneczne PN-EN ISO 4892-2 PN-EN 513
Barwa w układzie Cielab L*a*b*, Hunter L a b , białość, stopień zażółcenia Metoda własna
Określenia odporności wybarwień wg skali szarej PN-EN 20105-A02 PN-EN 20105-A03
Odporność na starzenie cieplne PN-C-89265-4:1998
Odporność na oleje i paliwa płynne PN-C-89265-4:1998
Masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia PN-EN ISO 1133-1
Wytłaczanie wężyków, wstążek z wydrukiem parametrów wytłaczania Metoda własna, (warunki wytłaczania ustalane z klientem)
Poziom zanieczyszczeń Metoda własna
Czas żelowania, stabilność termiczna dynamiczna, czas rozkładu, „czas schnięcia” PVC (chłonność plastyfikatora) Metoda własna na podstawie metody BRABENDERA
Temperatura zapłonu metodą zamkniętego tygla Pensky`ego- Martensa PN-EN ISO 2719
Oznaczanie ilości przezroczystych punktów tzw.,,rybich oczek” PN-88/C-89291/08
Stabilność termiczna PVC i stabilizatorów metodą zmiany barwy Metoda własna na podstawie metody METRASTAT
Oznaczanie liczby zanieczyszczeń i obcych cząstek PN-EN ISO 1265
Badanie kształtowników do produkcji okien i drzwi PN-EN 12608
Badanie rynien i elementów wyposażenia PN-EN 607
Liczba K/lepkość zredukowana PN-EN ISO 1628-2
Zawartość resztkowego chlorku winylu PN-EN ISO 6401
Analiza sitowa z zastosowaniem przesiewacza ze strumieniem powietrza PN-EN ISO 4610
Oznaczanie substancji lotnych (łącznie z wodą) PN-EN ISO 1269
Chłonność plastyfikatora w temp. pokojowej PN-EN ISO 4608
 
 

Marki Grupy ORLEN