Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Prowadzenie badań chemicznych szkodliwości zawodowych w tym rakotwórczych i mutagennych , zapylenia oraz czynników fizycznych
Badany parametr
Metoda badania
 
Pobieranie próbek powietrza
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
PN-EN 689: 2002 
Oznaczanie WWA na stanowiskach pracy metodą chromatografii cieczowej ​PN-Z-04240-5:2006
Oznaczanie kwasu octowego metodą chromatografii gazowej ​PN-Z-04323: 2004
Oznaczanie tetrachlorku węgla metodą chromatografii gazowej PN-77/Z-04074/02​
Oznaczanie benzyny ekstrakcyjnej metodą chromatografii gazowej ​PN-81/Z-04134.02
Oznaczanie buta-1,3-dienu metodą chromatografii gazowej PN-84/Z-04014.02
Oznaczanie ditlenku siarki metodą spektrofotometryczną PN-Z-04015-12:1996+ Ap1:2001

Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą ASA PN-Z-04435:2011​
Oznaczanie wodorotlenku potasu na stanowiskach pracy metodą ASA PN-Z-04435:2011​
Oznaczanie tlenków żelaza na stanowiskach pracy metodą ASA PN-Z-04469:2015-10
Oznaczanie manganu na stanowiskach pracy metodą ASA PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12
Oznaczanie niklu na stanowiskach pracy metodą ASA PN-Z-04124.05:2006
Oznaczanie chromu na stanowiskach pracy metodą ASA ​PN-Z-04434:2011
Oznaczanie ołowiu na stanowiskach pracy metodą ASA PN-Z-04139-04:1989​
Oznaczanie kobaltu na stanowiskach pracy metodą ASA PN-Z-04291:2003​
Oznaczanie siarkowodoru metodą spektrofotometryczną PN-Z-04015-13:1996
Oznaczanie ozonu metodą spektrofotometryczną​ PN-Z-04007-2:1994​
Oznaczanie tlenku i ditlenku azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną​ PN-Z-04009.11:2008​
Oznaczanie kwasu azotowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną​ PN-74/Z-04009.07​
Oznaczanie disiarczku węgla metodą spektrofotometryczną PN-85/Z-04015.10​
​Oznaczanie chromianów (VI) i dichromianów (VI) metodą spektrofotometryczną PN-87/Z-04126/02​​
Oznaczanie pyłu - frakcja wdychalna metodą filtracyjno - wagową
PN-91/Z-04030.05
Oznaczanie chloru metodą spektrofotometryczną
PN-75/Z-04037/03
 
Oznaczanie amoniaku metodą spektrofotometryczną PN-71/Z-04041  
Oznaczanie fenolu metodą spektrofotometryczną PN-70/Z-04044
Oznaczanie formaldehydu metodą spektrofotometryczną PN-76/Z-04045.02
Oznaczanie zawartości kwasu siarkowego i trójtlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną PN-91/Z-04056.02
Oznaczanie 2-furaldehydu (furfurolu) metodą spektrofotometryczną PN-71/Z-04058
Oznaczanie fluorowodoru metodą spektrofotometryczną PN-82/Z-04093.03
Oznaczanie olejów mineralnych (mgła) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie PN-Z-04108-06:2006
Oznaczanie ditlenku węgla na stanowiskach pracy PN-78/Z-08002/05
Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla. PN-ISO 8760:1993
Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną PN-85/Z-04148.02
Oznaczanie glikolu etylenowego metodą chromatografii gazowej PN-88/Z-04203.02
Oznaczanie NN-dimetyloformamidu metodą chromatografii gazowej PN-89/Z-04209.02
Oznaczanie chlorowodoru metodą spektrofotometryczną

PN-Z-04450:2014-08

​Oznaczanie chloroetenu, 1,2-dichloroetanu, tetrachloroetenu, chloroetanu metodą chromatografii gazowej Metoda badawcza nr 159​
Oznaczanie epoksyetanu (tlenku etylenu) metodą chromatografii gazowej
PN-Z-04300:2002
Procedura badawcza ozn. węglowodorów C3-C4 (propan-butan) w powietrzu metodą chromatograficzną z izolacyjnym pobieraniem próbek powietrza.
 
Metoda badawcza nr 045
Oznaczanie acetonu, butanonu-2-onu (metyloketonu), n-butanu, etylobenzenu, benzenu, heksanu, cykloheksanu, metylocykloheksanu, heptanu, ksylenu, kumenu, oktanu, toluenu, etanolu, izopentanu, pentanu, eteru tert-butylometylowego metodą chromatografii gazowej
 
 
 
Metoda badawcza nr 031
Procedura badawcza oznaczanie alkoholu metylowego metodą chromatograficzną z zatężaniem próbki na węglu aktywnym
 
Metoda badawcza nr 044

Pomiary parametrów hałasu na stanowiskach pracy - ocena narażenia pracowników
Równoważny poziomu dźwięku A - Lp,A [dBA]
 Maksymalny poziomu dźwięku A - Lp,A max [dBA]
Szczytowy poziomu dźwięku C - Lp,C peak [dBC]
Poziom ekspozycji na hałas odniesony do 8-o godz. dobowego wymiaru czasu pracy - LEX,8h [dBA]
lub do tygodnia pracy (z obliczeń)

 
 
 
PN-ISO 9612:2011
PN-N-01307:1994
Drgania mechaniczne o działaniu ogólnym i miejscowym - wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy PN-EN 14253+A1:2011
PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004 + A1:2015-11
Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach i równomierności oświetlenia metoda badawcza nr 032
Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na zewnątrz metoda badawcza nr 032
Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego awaryjnego PN-EN 1838​:2013-11
Środowiska zimne.Wyznaczenie ujemnego obciążenia termicznego oparte na wskażniku IREQ PN-EN ISO 11079:2008
Środowiska termiczne umiarkowane - określenie wskażników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego
 
PN-EN ISO 7730:2006
Środowiska gorące – z określeniem wskaźnika WBGT PN-EN-27243:2005
Pomiary pól elektrycznych i magnetycznych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
PN-T-06580-3:2002
metoda badawcza nr 046
Ocena ergonomii stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1.12.1998r., Dz.U. nr 148, opracowanie CIOP–Warszawa 1999 „Komputerowe stanowisko pracy – aspekty zdrowotne i ergonomiczne”
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN