Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Badania na stanowiskach pracy
  • pobieranie próbek powietrza i wykonywanie pomiarów natężeń czynników fizycznych w środowisku i na stanowiskach pracy,
  • prowadzenie badań chemicznych szkodliwości zawodowych w tym rakotwórczych i mutagennych , zapylenia oraz czynników fizycznych,
  • ocena narażenia zawodowego pracowników niezbędna do oszacowania ryzyka zawodowego oraz interpretacji higienicznej otrzymanych wyników,
  • badania dla potrzeb ochrony środowiska, prowadzonych inwestycji i działań proekologicznych,
  • prace eksperckie w procesie zlecania i rozliczania prac modernizacyjnych i badawczo-rozwojowych – ocena skuteczności realizowanych działań,
  • prowadzenie pomiarów znajdujących zastosowanie do oceny emisji i imisji,
  • przygotowywanie bądź weryfikacja danych do modelu matematycznego propagacji hałasu oraz wpływu urządzeń bądź zakładu na środowisko.
 
 

Marki Grupy ORLEN