Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy wód
Badany parametr
Metoda badania
Badania zawartości węglowodorów alifatycznych. Oznaczanie sumy węglowodorów C7-C30 metodą chromatografii gazowej
 
089/PN-94/C-04643
Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna
PN-ISO 7150-1
Zawartość azotu ogólnego. Metoda obliczeniowa
Metoda badawcza własna 047/2007
Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym
PN-82/C-04576.08
Oznaczanie azotynów metodą absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej
PN-EN 26777
Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli - metoda filtracji membranowej
 
PN-EN ISO 9308-1
Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu - określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym PN-EN ISO 6222
Badanie i oznaczanie barwy PN-EN ISO 7887
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) PN-EN 1899
Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego. Metoda miareczkowa z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą
 
PN-EN-ISO 7393-1
Oznaczanie chlorków - metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra)
 
PN-ISO 9297
Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
 
PN-ISO 15705
Oznaczanie wolnego dwutlenku węgla w wodzie PN-74/ C-04547.01
Oznaczanie surfaktantów anionowych przez pomiar indeksu błękitu metylenowego MBAS PN-EN 903
Oznaczanie indeksu fenolowego - metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji
 
PN-ISO 6439
Oznaczanie fosforu metodą spektrometryczną z molibdenianem amonowym
PN-EN ISO 6878
Oznaczanie azotu Kjeldahla. Metoda po mineralizacji z selenem PN-EN 25663
Method for Corrisivity of Water in the Absence of Heat Transfer (Weight Loss Method) ASTM D 2688
Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego
 
PN-71/C-04567.03
Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)
 
PN-EN ISO 11885
Oznaczanie mętności PN-EN ISO 7027
Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 uS/cm i powyżej metodą elektrometryczną
 
PN-90/C-04540.01
​Oznaczanie pH wód i ścieków metodą elektrochemiczną ​Metoda badawcza 112/2011
Oznaczanie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym metodą wagową Metoda badawcza 115/2011
Oznaczanie siarczanów (VI) - metoda wagowa z chlorkiem baru PN-ISO 9280
Oznaczanie zawartości siarczków w wodach i ściekach Metoda badawcza własna 043/2007
Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
 
022/2006/PN-78/C-04541
Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą jodometryczną PN-EN 25813, PN-ISO 5813
Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA PN-ISO 6059
Oznaczanie zawartości wapnia - metoda miareczkowa z EDTA
PN-ISO 6058
Twardość niewęglanowa i węglanowa oraz zawartość wodorowęglanów metodą obliczeniową
 
Metoda badawcza własna 059/2007
Oznaczanie indeksu nadmanganianowego PN-EN ISO 8467
Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny PN-EN ISO 9963-1
Oznanie zawartości zawiesin metodą z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
 
PN-EN 872
Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną PN-ISO 6332
Oznaczanie chromu ogólnego metodą kolorymetryczną z dwufenylokarbazydem PN-77/C-04604/02
Oznaczanie chromu sześciowartościowego (Cr6+) i trójwartościowego (Cr3+)
PN-77/C-04604/08
Oznaczanie ogólnej liczby bakterii, grzybów i drożdży oraz bakterii redukujących siarczany metodą testów biologicznych
 
Zgodnie z instrukcją producenta
​Oznaczanie jonu siarczkowego ASTM D 4658​
​Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną PN-ISO 6332​
​Oznaczanie sumy węglowodorów C6-C12 i C12+-C35 oraz sumy węglowodorów C6-C35 w wodach i ściekach metodą chromatografii gazowej Metoda badawcza własna 109/2012​
Stężenie węgla ogólnego, ogólnego węgla nieorganicznego, ogólnego węgla organicznego PN-EN 1484​
​Przewodność elektryczna właściwa ​PN-EN 27888
​Temperatura Metoda badawcza 111/2011​
​Stężenie fluorków PN-78/C-04588.03​
​Stężenie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu, izopropylobenzenu, o-ksylenu 036/2007/PN-89/C-04641.03​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN