Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy ścieków
Badany parametr
Metoda badania
Oznczanie zawartości zawiesin metodą z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
 
PN-EN 872
Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną
PN-ISO 6332
Oznaczanie chromu ogólnego metodą kolorymetryczną z dwufenylokarbazydem
PN-77/C-04604/02
Oznaczanie chromu sześciowartościowego (Cr6+) i trójwartościowego (Cr3+)
PN-77/C-04604/08
Badania zawartości węglowodorów alifatycznych. Oznaczanie sumy węglowodorów C7-C30 metodą chromatografii gazowej
 
089/PN-94/C-04643
Oznaczanie azotu amonowego metodą destylacyjną z miareczkowaniem
 
PN-ISO 5664
Oznaczanie benzenu i jego niektórych pochodnych. Część 2: Metoda z wykorzystaniem ekstrakcji i chromatografii gazowej
 
ISO 11423-2
Zawartość azotu ogólnego. Metoda obliczeniowa
Metoda badawcza własna 047/2007
Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym PN-82/C-04576.08
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) PN-EN 1899
Oznaczanie chlorków - metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra)
 
PN-ISO 9297
Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
 
PN-ISO 15705
Oznaczanie surfaktantów anionowych przez pomiar indeksu błękitu metylenowego MBAS PN-EN 903
Oznaczanie indeksu fenolowego - metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji
 
PN-ISO 6439
Oznaczanie fosforu metodą spektrometryczną z molibdenianem amonowym PN-EN ISO 6878
Oznaczanie azotu Kjeldahla. Metoda po mineralizacji z selenem PN-EN 25663
Oznaczanie zawartości furfurolu w ściekach przemysłowych Metoda badawcza własna 067/2008
Oznaczanie 33 pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
 
PN-EN ISO 11885
Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 uS/cm i powyżej metodą elektrometryczną
 
PN-90/C-04540.01
​Oznaczanie pH wód i ścieków metodą elektrochemiczną ​Metoda badawcza 112/2011
Oznaczanie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym metodą wagową
 
Metoda badawcza 115/2011
Oznaczanie siarczanów (VI) - metoda wagowa z chlorkiem baru PN-ISO 9280
Oznaczanie zawartości siarczków w wodach i ściekach Metoda badawcza własna 043/2007
Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
 
022/2006/PN-78/C-04541
Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą jodometryczną PN-EN 25813,
PN-ISO 5813
​Oznaczanie jonu siarczkowego ​ASTM D 4658
​Oznaczanie azotynów metodą absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej ​PN-EN 26777
​Oznaczanie sumy węglowodorów C6-C12 i C12+-C35 oraz sumy węglowodorów C6-C35 w wodach i ściekach metodą chromatografii gazowej ​Metoda badawcza własna 109/2012
​Oznaczanie indeksu oleju mineralnego. Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej PN-EN ISO 9377-2​
​Stężenie węgla ogólnego, ogólnego węgla nieorganicznego, ogólnego węgla organicznego ​PN-EN 1484
​Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888​
​Temperatura Metoda badawcza 111/2011​
​Stężenie fluorków PN-78/C-04588.03​
​Stężenie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu, izopropylobenzenu, o-ksylenu ​036/2007/PN-89/C-04641.03
 
 

Marki Grupy ORLEN